Regulamin Sklepu Internetowego AlcoSense.pl

 

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem elektronicznym alcosense.pl, dalej zwanego „Sklepem”, w szczególności sposób składania zamówień oraz ich realizacji i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Now Group UK Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

5. Wszelkie fotografie, wzory, opisy i inne informacje zawarte na stronach sklepu są chronione prawami autorskimi, kopiowanie ich w całości lub w części i wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu oraz działania Sklepu stanowią przepisy prawa właściwego dla Anglii i Walii.

 

§2.

Definicje 

Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom, pisanym wielką literą nadaje się następujące brzmienie:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu wraz z załącznikami;
 2. „Sklep” – sklep internetowy, dostępny pod adresem elektronicznym alcosense.co.uk;
 3. „Sprzedający” – Now Group UK Ltd, Unit 3, Maidenhead Enterprise Centre, Cordwallis Street, Maidenhead SL6 7BE United Kingdom;
 4. „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;
 5. „Klient” – Użytkownik (w tym Konsument), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 6. „Konsument” - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. „Rejestracja” – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie;
 8. „Zamówienie” – procedura prowadząca do zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza Zamówienia;
 9. „Dane” – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
 10. „Koszyk” – formularz elektroniczny, służący Klientowi do złożenia Zamówienia;
 11. „Konto” – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie, zindywidualizowany za pomocą nazwy użytkownika (loginu) i hasła, służący zawieraniu Umów Sprzedaży.
 12. „Umowa Sprzedaży” - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 13. „Towar” – każdy przedmiot, sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;
 14. „Cena” – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru i udostępniona Klientowi, wyrażona w złotych oraz zawierająca należny podatek od towarów i usług VAT, nie zawierająca Kosztów Dostawy.
 15. „Koszty Dostawy” – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient,
 16. „Płatność” – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty Dostawy, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia.  
 17. „Podatek VAT” – należny podatek od towarów i usług VAT, kalkulowany na podstawie ceny jednostkowej Towaru zgodnie z obowiązującymi Sprzedającego przepisami prawa. W zależności od kraju Klienta, Podatek VAT wliczony w Cenę może być naliczany według stawek obowiązujących w kraju siedziby Klienta.

 

§3.

Wymagania techniczne i warunki korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka – Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge lub Safari, w najnowszej dostępnej wersji (Sklep może nie działać lub działać nieprawidłowo dla wersji przeglądarek wcześniejszych niż aktualne na 31.12.2016 r.);

b) system operacyjny – Microsoft Windows 8 i 10, iOS, Android, macOS – w wersjach nie wcześniejszych niż aktualne na 31.12.2016 r.

2. Sprzedający wykorzystuje i gromadzi pliki cookies w celu gromadzenia informacji o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu w zakresie dostosowywania działania Sklepu do potrzeb danego Klienta, analizowania ruchu sieciowego oraz zbierania danych statystycznych o częstości odwiedzania poszczególnych witryn, skuteczności reklam i wyszukiwań, a także zapamiętywania preferencji i wyborów Klienta w Sklepie. Szczegółowa informacja o sposobie wykorzystania plików cookies zawarta jest w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej pod adresem: alcosense.pl/polityka-prywatnosci. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, ale jej brak może spowodować nieprawidłowe lub niepełne działanie funkcji Sklepu.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich. 

5. W przypadku korzystania ze Sklepu na urządzeniach niespełniających wymagań określonych w pkt 1, a także dostępu do serwisu przez urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, smartfony, tablety), niektóre lub wszystkie funkcje Sklepu mogą być niedostępne lub działać w sposób nieprawidłowy.

 

§4.

Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży i dostawy Towaru, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. W chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy z Klientem, rodzącej obowiązek dokonania przez Klienta zapłaty Ceny za zamówiony Towar, zaś po stronie Sprzedającego obowiązek dokonania dostawy zamówionego Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia lub modyfikacje oferty dokonane przez Klienta w Zamówieniu lub poza nim, będą uznawane za niezastrzeżone i niewiążące Sprzedającego, chyba że Sprzedający w formie pisemnej potwierdzi przyjęcie tak zmodyfikowanej oferty.
 2. Sprzedający zastrzega prawo odmowy przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, także bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedający powiadomi Klienta.
 3. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia. Rejestracja pozwala Klientowi na ominięcie procesu ponownego wypełniania formularza wysyłkowego podczas kolejnych zakupów w Sklepie – w takim przypadku wystarczy podać swój login hasło, aby dokończyć transakcję. Rejestracja umożliwia także sprawdzenie statusu swojego Zamówienia i danych wysyłki na stronie Sklepu. Zakupy bez rejestracji umożliwiają dokonanie jednorazowej transakcji w Sklepie.
 4. Rejestracja w sklepie i zakupy jednorazowe bez rejestracji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 5. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Realizacja Zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje do Koszyka Towar, który zamierza kupić. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towarów oraz określa ilość Towarów, metodę Dostawy oraz metodę Płatności.
 2. Aby zrealizować prawidłowo Zamówienie Klienta i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, Sprzedający potrzebuje następujących Danych:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres dostawy,
  4. adres rozliczeniowy,
  5. numer telefonu,
  6. metody płatności za Zamówienie wraz z ewentualnymi danymi wymaganymi przez operatora wybranej metody płatności
 3. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych Sprzedający skontaktuje się z Klientem, w celu weryfikacji Danych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub nieprawidłowość przyjęcia, realizacji i dostawy Zamówienia spowodowanych podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych Danych.
 4. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów Dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient klika ikonę „Zamawiam”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy za zamówione przez Klienta Towary.
 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedający przesyła Klientowi na podany w Zamówieniu adres e-mail informację potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 3. W przypadku kumulacji zamówień dokonanych w tym samym czasie, będą one rozpatrywane w kolejności ich dokonania co może wydłużyć przewidywany czas realizacji Zamówienia.

 

§5.

Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik wypełnia formularz rejestracji, znajdujący się na stronie Sklepu.
 1. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać swój aktywny adres e-mail, dane osobowe i dane adresowe. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia Rejestracji w sklepie.
 2. Jeżeli dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 3. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji, oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego. 

 

§6.

Płatność i Dostawa

 1. Wszystkie Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i nie zawierają Kosztów Dostawy.
 2. Dla Klienta dostępne są następujące formy płatności:
  - Płatność  przed realizacją zamówienia - bezgotówkowa za pomocą systemu płatności Sage Pay, WorldPay lub Przelewy24
  - Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedającego
  - Płatność za pobraniem w momencie odbioru Towaru
 3. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 4. Aktualne Koszty i warunki Dostawy podane są pod adresem: www.alcosense.pl/dostawa.html
 5. Podane w Sklepie terminy wysyłki poszczególnych Towarów oznaczają orientacyjną ilość dni roboczych, w ciągu których nastąpi wysłanie Towaru. W uzasadnionych przypadkach, jak w szczególności okres przedświąteczny, błąd w zamówieniu, brak towaru, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta drogą e-mailową.
 6. O wysłaniu Towaru, Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) O ile wybrana metoda dostawy zapewnia możliwość śledzenia przesyłki, Sprzedający przekazuje także Klientowi indywidualny numer przesyłki, umożliwiający sprawdzenie aktualnego statusu przesyłki.
 7. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia odnosi się do czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich zamówionych Towarów.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu Dostawy, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 9. Sklep zaleca sprawdzenie, czy dostarczany Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Dostawca powinien umożliwić Klientowi spisanie odpowiedniego protokołu w razie wykrycia uszkodzenia przesyłki. W wypadku wykrycia uszkodzenia Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedającemu w terminie 24 godzin od chwili otrzymania przesyłki.
 10. Anulowanie zamówienia możliwe jest telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem  witryny kontakt, wyłącznie w odniesieniu do Towarów, które nie zostały jeszcze wysłane (przekazane dostawcy przez Sprzedającego). 

 

§7.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres emailowy, z którego wysłano potwierdzenie Zamówienia (kontakt). Wzór oświadczenia zostanie dostarczony wraz z Towarem, dostępny jest też w zakładce Regulamin na stronie Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta Płatności, w tym Koszty dostarczenia Towarów do Sprzedającego, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Zwracany Towar Klient powinien odesłać na adres korespondencyjny: AlcoSense Laboratories, Now Group UK Ltd, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
 1. Zwrotu Płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów Płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użyta pierwotnie metoda płatności nie jest już dostępna w Sklepie. W przypadku płatności za pobraniem (przy odbiorze) zwrot następuje na numer konta wskazany przez Klienta na oświadczeniu o odstąpieniu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległości nie jest możliwe w przypadku Towarów:

a) dostarczanych w całości lub w części w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi;

b) Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie i trwale połączone z innymi rzeczami;

c) Towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące do zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

d) Towarów o krótkim terminie przydatności do użycia.

6.  Klient ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru zwracanego zgodnie z niniejszym §7, w szczególności w wyniku uszkodzenia, używania lub modyfikacji Towaru. Klient przed wykonaniem prawa odstąpienia ma prawo sprawdzić charakter produktu, kompletność, zapoznać się z jego cechami lub działaniem, w sposób nie powodujący jego uszkodzenia, zabrudzenia, usunięcia znaków i etykiet, modyfikacji ustawień fabrycznych Towaru.

 

§8.

Towary i dostępność

 1. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią wiążącej oferty Sprzedającego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży prezentowanych Towarów.
 2. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.
 3. Generowane automatycznie przez system (nie podpisane) potwierdzenie Zamówienia wysyłane do Klienta po złożeniu Zamówienia stanowi wyłącznie potwierdzenie Klientowi danych, które wprowadził on do systemu Sklepu. Potwierdzenie automatyczne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi  potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji i nie jest równoznaczne zawarciem Umowy Sprzedaży. 
 4. Mając na względzie częstotliwość aktualizacji stanów magazynowych Sklepu, możliwa jest sytuacja, w której zamówiony Towar nie będzie dostępny. O braku towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a w przypadku wcześniejszej przedpłaty – wpłacona kwota zostaje zwrócona przelewem na jego konto. Za zgodą Klienta, dokonana przedpłata może zostać zatrzymana do chwili, w której Towar będzie ponownie dostępny, a Zamówienie zostanie w takim przypadku niezwłocznie zrealizowane.
 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży danego towaru dochodzi po weryfikacji przez Sklep dostępności towaru zamówionego i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzania przyjęcia tego zamówienia do realizacji.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru, w szczególności intensywność koloru oraz odcień zamieszczonych na stronie Sklepu Towarów, mogą odbiegać nieco od rzeczywistych.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

 

§9.

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Towarów (rękojmia).
 2. W przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Klient obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową po stwierdzeniu takiej niezgodności.
 3. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym poprzez jeden z kanałów komunikacji opisanych pod adresem: www.alcosense.pl/kontakt.html, opisując szczegółowo istotę wady, a także w miarę możliwości przekazując Sprzedającemu dokumentację zdjęciową lub video wady.
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: AlcoSense Laboratories, Now Group UK Ltd, Biuro Cube Centre, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, Polska
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w cigu czternastu dni od otrzymania zgłoszenia.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W terminach tych Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. W przypadku Umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami odpowiedzialność Sprzedającemu z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 8. Niniejsze postanowienia nie uchybiają gwarancjom udzielanym przez Sprzedającego lub producenta Towaru, dołączonym do Towaru lub udostępnionym przy zakupie Towaru.

§10.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest: [Now Group UK Ltd, adres korespondencyjny: Now Group UK Ltd Unit 3, Maidenhead Enterprise Centre, Cordwallis Street, Maidenhead SL6 7BE United Kingdom

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie podanie tych danych skutkuje niemożnością zrealizowania Zamówienia.

3. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego (wyłącznie na własne potrzeby), swoich danych osobowych – w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia przez Sklep).
4. Dane te będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, w szczególności wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Zgłoszenie Sprzedającemu takiego żądania powinno nastąpić w formie pisemnej.

 

 

§11.

Polityka prywatności

Polityka prywatności stosowana przez Sprzedającego w ramach Sklepu dostępna jest pod adresem: alcosense.pl/polityka-prywatnosci.

 

§12.

Informacja o alternatywnej metodzie rozstrzygania sporów (ADR)

Platforma alternatywnego rozstrzygania sporów umożliwiająca pozasądowe rozstrzyganie sporów znajduje się pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adres email Sprzedającego: kontakt

 

§13.

Prawo właściwe. Rozstrzyganie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii, z zastrzeżeniem tych praw przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący i Sprzedający podlega zarazem ich stosowaniu.

2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Anglii i Walii. Strony poddają rozstrzyganie sporów jurysdykcji właściwych sądów Anglii i Walii z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w miejscu siedziby/zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, na które może powołać się Klient będący Konsumentem.

3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem strony poddają wyłącznej właściwości sądu siedziby Sprzedającego.

 

§14.

Wyłączenia odpowiedzialności

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednio wynikające z korzystania albo niemożliwości korzystania ze Sklepu przez Użytkownika lub osoby trzecie, nawet jeżeli możliwość zaistnienia takich szkód była zgłoszona Sprzedającemu.

2. W każdym przypadku odpowiedzialność majątkowa Sprzedającego ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Klienta.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nadużyć lub oszustw, stanowiących jednocześnie czyny niedozwolone, popełnionych przez pracowników lub przedstawicieli Sprzedającego.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność za szkody na osobie (włączając w to śmierć) powstałe wyłącznie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa Użytkownika.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niedziałania lub niewłaściwego działania Sklepu, braku realizacji Zamówienia lub jego niewłaściwej realizacji jest wyłączona w przypadku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od Sprzedającego i pozostających poza jego kontrolą. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający uprawniony jest także do odstąpienia od realizacji Zamówienia oraz wstrzymania całości lub części usług świadczonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§15.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym zasady ogolne w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

4. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu staną się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami właściwego prawa, lub zostaną uznane za niezgodne z takimi przepisami, za nieobowiązujące lub niewiążące, postanowienie takie będzie uznawane za niezastrzeżone i niestanowiące części Regulaminu, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu będą stosowane bez zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii.