Szczegóły recenzji

AlcoSense Pro alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 6 sierpnia 2016):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Najpierw pozwolę sobie wyjaśnić, że nie jestem w żaden sposób powiązany z AlcoSense i nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia za napisanie tej recenzji, jest to prawdziwa i bezstronna recenzja. Zaktualizowałem tę recenzję po kilkukrotnym użyciu AlcoSense i po otrzymaniu przydatnych wyjaśnień z laboratorium AlcoSense. Moja poptrzednia recenzja ("Brak odczytu 0", wyjaśnienie poniżej) były bezpodstawne, ponieważ to, co uważałem za ograniczenie, było w rzeczywistości wynikiem zastosowania się do normy BS-EN16280, która została również uznana za europejski standard. Plusy: -
- Bardzo przydatny ponieważ obejmuje wiele krajów automatycznie ustalając limit w zależności od tego kraju.
- Korzysta z podobnej technologii, co brytyjska policja, więc dokładność jest porównywalna. Zobacz dowody na to wideo w serwisie YouTube. - Użyteczna funkcja, która przewiduje, kiedy bedziesz poniżej limitu
- Niezwykle łatwy w użyciu.
- Ustniki wielokrotnego użytku. Nie jest to jasne w opisie, więc wydałem pieniądze na kupowanie dwóch paczek po 25 ustników.
Uwaga: Poczekaj co najmniej 30 minut między ostatnim spożyciem alkoholu a użyciem alkomatu, ponieważ jest napisane, że czujnik jest wrażliwy i może zostać uszkodzony przez zbyt wysokie stężenie alkoholu.
Minusy: Żadne. Byłoby miło, gdyby jednostka była zgodna z "French NF", chociaż od 2014 r. władze francuskie zniosły grzywnę za brak posiadania alkomatu certyfikowanego przez NF na czas nieokreślony.
Odczyty zerowe:
Należy pamiętać i jest to opisane w instrukcji, że urządzenie nie wyświetli odczytu innego niż zero, jeśli we krwi jest poniżej 0,10 BAC (0,05 mg / L), ponieważ AlcoSense zaprojektował jednostkę tak, aby była zgodna z nową normą brytyjską (BSI) do alkomatów, BS-EN16280. Norma uwzględnia techniczne wymagania, które są bardzo wysokie i wymaga bardzo wysokiego poziomu dokładności od produktu, jednak jej dziwactwo polega na tym, że nakazuje, by że odczyt poniżej 0,10 BAC (0,05 mg / L) był zaokrąglony w dół do ZERA i alkomat AlcoSense nie może wyświetlić żadnej innej wiadomości - na przykład na Elite wyświetla się "LOW".
Inne uwagi dostarczone przez AlcoSense:
• W odniesieniu do oszacowania, jakie spożycie alkoholu zostanie wykazane na alkomacie przy spożyciu określonej ilości alkoholu, są pewne zasady, ale wyniki różnią się między róznymi osobami. Z grubsza jedna jednostka alkoholu WE KRWI daje odczyt 0,10-0,15 BAC na alkomacie, w zależności od masy ciała i szeregu innych czynników. Tak więc, na przykład, aby znaleźć się na granicy prawa w Anglii, musiałbyś mieć od 5,3 do 8 jednostek alkoholu we krwi W TYM SAMYM CZASIE. Alkohol, który wciąż znajduje się w żołądku, nie znajduje się jeszcze we krwi i dlatego nie wpływa na ciebie ani nie daje się zmierzyć, dopóki nie zostanie przetworzony do krwioobiegu. Należy pamiętać, że ciało cały czas przetwarza alkohol do krwioobiegu z układu pokarmowego w momencie jego spożywania. Bez jedzenia w żołądku, alkohol przedostaje się do krwiobiegu w 15-30 minut po wypiciu, a z jedzeniem ten proces może trwać do 90 minut. Bez jedzenia więcej alkoholu przedostaje się do krwioobiegu, dzieje się to szybciej i masz wyższy odczyt, ale czas od momentu wypicia do uwolnienia alkoholu jest krótszy. Z pokarmem w żołądku szybkość wchłaniania do krwi jest znacznie wolniejsza, a szczytowy odczyt alkoholu będzie znacznie niższy, ale od czasu konsumpcji alkoholu do uwolnienia akoholu jest dłuższy. Stosując powyższe, każda puszka Stelli zawiera 2,1 jednostki alkoholu = łącznie 4,2 jednostki. Gdyby to wszystko było w twoim krwioobiegu w tym samym czasie, alkoma wykazałby około 0,40-0,60 BAC. Jednakże, kiedy piłeś tą ilość przez ponad 2 godziny, po zjedzeniu, organizm wchłonąłby trochę alkoholu do krwioobiegu, ale nie cały i wynik byłby niższy. Ciało przetwarza jedną jednostkę alkoholu na godzinę, więc nawet jeśli spożyte zostało 4,2 jednostki, alkomat wykazałby 1-2 jednostki. W rezultacie odpowiada to odczytom, które zostały otrzymane.


Oryginalny tekst angielski
Firstly let me explain that I am in no way connected to AlcoSense and have not received any “reward” for providing this review, it is a genuine unbiased and truthful review.I have updated this review after now having used the AlcoSense for a while now, and after having received the most helpful clarifications from the AlcoSense Laboratory. My previous “Cons” (“Zero Reading” and see below for explanation) was unfounded as what I perceived as a limitation was in fact a result of complying with BS-EN16280 which has now also been taken as a European wide standard.Pros:-- Very useful in that it covers many countries automatically setting limit according to that country.- Uses similar fuel cell technology as the UK police, so is comparable with theirs with regards to accuracy. See the Top Gear YouTube video as evidence of this.- Nice Display that predicts you what time you will be below limit.- Remarkably easy to use.- The tubes re-usable. This is not made clear in the description so I've wasted money on buying two packs of 25 tubes - silly me.Caution:Wait at least 30 minutes between last alcohol intake and use, as described the sensor is sensitive and can be damaged by too high an alcohol concentration.Cons: None whatsoever. It would have been nice if the unit was “French NF” compliant, though since 2014 the French authorities have scrapped the fine for not carrying an NF certified breathalyser for an indefinite period. So no great shakes!Zero Readings:Do be aware, and it is stated in the instructions, the unit will not display a reading other than zero below 0.10‰BAC (0.05mg/L) because that AlcoSense have designed the unit to comply with the new British Standard (BSI) for breathalysers, BS-EN16280. The standard is actually technically a very high standard and mandates a very high level of accuracy from the product, however one quirk of this standard dictates that an reading below 0.10‰BAC (0.05mg/L) must be rounded down to ZERO and AlcoSense cannot display any other message – for example on the Elite it displays “LOW”. As this is a standard unfortunately AlcoSense cannot pick and choose which parts to comply with.Other notes provided to me by AlcoSense:“With regard to giving you an estimate of what alcohol consumption will show what reading on a breathalyser the following is a rule of thumb but does vary between different people. Roughly one unit of alcohol IN THE BLOOD will produce a reading of 0.10-0.15‰BAC on a breathalyser, depending on body weight and a number of other factors. So, for example, to be at the legal limit in England, you would need to have between 5.3 and 8 units of alcohol in the blood AT THE SAME TIME. Alcohol which is still in the stomach is not in the blood and therefore is not impairing you or measurable until it is processed into the blood stream. It must be remembered that the body is constantly processing alcohol into the blood stream from the digestive system and out of the blood stream at the same time. With no food in the stomach the alcohol gets into the blood stream in 15-30 minutes after drinking, with food this can extend up to 90 minutes. Without food more alcohol enters the blood stream more quickly and you have a higher peak reading, but the time from drinking to the alcohol leaving the body is shorter. With food in the stomach the rate of absorption into the blood stream is much slower and the peak alcohol reading will be significantly lower, but from the time to drinking to the alcohol leaving the system is longer as a result of the delay in entering the blood stream.Applying the above to the situation you describe below, each can of Stella contains 2.1 units of alcohol = total of 4.2 units. If this was all in your blood stream at the same time you would register around 0.40-0.60‰BAC. However, as you drank this over 2 hours, after eating, the body will have absorbed some of the alcohol into the blood stream but not all when you measured yourself. The body will also be processing out one unit per hour so even though you drank 4.2 units I would normally estimate you would only ever see 1-2 units in the blood at any one time. As a result this corresponds with the readings you have seen.”